1.فرهنگ

تاریخچه تبادلات فرهنگی:

تاثیر فرهنگ فرانسه بر ایران

تاریخچه آموزش فارسی در فرانسه

تاریخچه آموزش زبان فرانسه در ایران

2.آموزش زبان

متد های آموزش زبان فارسی

متد های آموزش زبان فرانسه

3.ترجمه

آموزش ترجمه

موقعیت کنونی ترجمه زبان فرانسه 

4.زبان

تبادلات واژه شناختی

واژه های وام گرفته شده وگرته برداری

 زبان فرانسه در ایران: موقعیت کنونی و آینده

زبان فارسی در فرانسه: موقعیت کنونی و آینده

تاثیر زبان فرانسه بر فارسی