راهنمای ساختار مقالات

 

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان باید کوتاه، گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد، مفهوم اصلی مقاله را نشان دهد و همچنین به طور خلاصه مضمون اصلی پژوهش را منعکس کند.

برای نگارش عنوان از قلم  16سیاه  B Nazanin استفاده شود.

نام مؤلف یا مؤلفان

بعد از عنوان پژوهش درسمت چپ صفحه، نام مؤلف یا مؤلفان و در پاورقی، نام دانشگاه یا مؤسسه که هر یک از مؤلفان در آن مشغول به کارند و پست الکترونیک ذکر ‏شود.

چکیده

طول چکیده برای مقاله بین 200 تا 250 واژه پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

در انتهای چکیده، با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی بکار رود و این واژگان با ویرگول جدا شود.

ارجاعات درون متنی

استفاده از مطالب و آثار دیگران حتما باید با ارجاع کامل باشد. در ضمن کلیه ارجاعات به شیوه APA (ویراست ششم) تنظیم گردد. نقل قول‏های مستقیم داخل گیومه آورده ‏شود وعلاوه بر نام نویسنده و سال نشر اثر شماره صفحه نیز بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.

مقدمه

مقدمه در  حداکثر چهار پاراگراف تنظیم شود و شامل تعریف و بیان مسئله تحقیق، تبیین ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق باشد. همچنین محقق باید خلاصه‏ای از سابقه بحث را - که به طور مستقیم مرتبط با موضوع است - بیان کند و در نهایت توضیح دهد که این مقاله به دنبال کشف یا به دست‏آوردن چه مسئله‏ای است .

طرح بحث (متن)

با توجه به موضوعی که مقاله در پی تحقیق آن است، عناوین فرعی‏تر از هم متمایز گردد. محقق در تبیین این قسمت از بحث، اصول مهم قواعد محتوایی مقاله را مورد توجه قراردهد، مانند: منطقی و مستدل بودن، منظم و منسجم‏بودن، تناسب بحث با عنوان اصلی، ارتباط منطقی بین عناوین فرعی‏تر در مسئله، خلاقیت و نوآوری در محتوا، اجتناب از کلی‏گویی، مستندبودن بحث به نظریه‏های علمی و رعایت امانت حقوق مؤلفان.

نتیجه ‏گیری

نتیجه­گیری در سه تا چهار پاراگراف بیان گردد. در این قسمت محقق با  ارتباط‏دادن نتایج با مباحث مطرح شده به ارائه راهبردها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده بپردازد.

فهرست منابع

فهرست منابع فقط شامل منابعی است که در متن به آنها استناد شده است و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی و بر اساس شیوه APA تنظیم گردد.

برای ذکر هر منبع به صورت کلی:

1.نام مؤلف یا مؤلفان؛ 2. تاریخ انتشار اثر؛ 3.عنوان اثر؛ 4. نام شهر؛ 5. نام ناشر.

جداسازی این اطلاعات از هم با نقطه (.) و جداسازی اجزای مختلف هر یک از آنها با ویرگول (،) صورت ‏گیرد.

نمونه:

-مقالات مجله:

محمودی، علی (2138). نگاهی بر نقد ترجمه در ایران . فصلنامه مطالعات ترجمه:شماره 4،صص 18-7.

-کتاب (تالیفی):

دریا بندری، نجف (1376). یک گفتگو. تهران: نشر کارنامه.

نکات ضروری

مقاله شامل تمامی بخش های فوق در 2500 تا حداکثر 3000 واژه نگاشته شود.

در نگارش تمامی بخش های مقاله از قلم ١٢، B Nazanin استفاده شود.

بین هر بخش یک خط سفید فاصله و در ابتدای هر پاراگراف از تورفتگی استفاده شود.