بررسی گذشته،حال و آینده  آموزش زبان های فارسی و فرانسه در دو کشور فرانسه و ایران. چالشهایی که دست اندرکاران آموزش این دو زبان در کشور مربوطه با آن روبرو بودند و همچنین چشم انداز همکاریهای مشترک بین نهادهای مختلف در زمینه آموزش این دو زبان در ایران و فرانسه.