کمیته علمی
مرجان فرجاه
دبیر
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: m.farjah [at] gmail.com
کمیته اجرایی
فرناز ساسانی
دبیر
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: farnazsassani [at] yahoo.com
کمیته علمی
امیر مغانی
عضو کمیته علمی
مدیر گروه اروپا-آسیا - اینالکو، پاریس
پست الکترونیکی: amir.moghani [at] inalco.fr
حسین اسماعیلی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه زبان فارسی-دانشگاه استرازبورگ
پست الکترونیکی: hesmaili [at] unistra.fr
کریستف بالایی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی بازنشسته گروه فارسی - اینالکو
پست الکترونیکی: cbalay [at] inalco.fr
داوود اسپرهم
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: d_sparham [at] yahoo.com
فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: fmetehrani [at] yahoo.com
کمیته روابط عمومی
مینا مظهری
دبیر
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mn.mazhari [at] gmail.com
کمیته اجرایی
منیره سادات فضل هاشمی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه
پست الکترونیکی: monire.fazlhashemi [at] gmail.com
اعظم کنجشکی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه-دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه مترجمی فرانسه
پست الکترونیکی: azam_conjeshki [at] yahoo.com
سروین رحیمیان
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه
پست الکترونیکی: sarvi.rh [at] gmail.com
کمیته علمی
نسریندخت خطاط
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: nkhattate [at] yahoo.fr